Privacy- en cookieverklaring

Binnen de MINC Groep B.V., waaronder de werkmaatschappijen MINC Mijdrecht B.V. en MINC Apeldoorn B.V. vallen (hierna te noemen: MINC), wordt gewerkt met persoonsgegevens van consumenten, medewerkers en partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verkregen via geautomatiseerde systemen (websites, CRM systemen) van klanten ten behoeve van het uitvoeren van de diensten die wij aan onze klanten leveren.

MINC respecteert eenieders privacy. In het bijzonder respecteren wij deze rechten met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. MINC gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en is zich bewust van de grondslagen die zij nodig heeft voor het verwerken van persoonsgegevens en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door het doorvoeren en borgen van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

MINC neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in haar Privacybeleid, waarvan dit Privacy Statement een verkorte weergave is.
Wij hebben zowel organisatorische als software technische maatregelen, met name beveiligingsmaatregelen, genomen om persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgesteld, te verwerken. Dit houdt onder andere in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen.

MINC neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MINC) bij betrokken is.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om diensten goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. MINC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer dit gaat om persoonsgegevens van klanten van onze klanten dat hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 3 maanden na uitvoering van de opdracht.

MINC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt MINC voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Uw gegevens worden verwerkt door:
MINC Mijdrecht B.V.                                    MINC Apeldoorn B.V.
Rendementsweg 6                                         Oude Berghuizerweg 30
3641 SK Mijdrecht
KVK: 30214370
Tel: 0297 230310 Tel: 055 53 43 003

Doelstelling

Doel van ons privacybeleid is het beschrijven van kaders voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het waarborgen van de privacy rechten van personen waarvan MINC persoonsgegevens verwerkt.

Het privacybeleid draagt bij aan:
- het beschermen van de privacy van personen van wie MINC gegevens verwerkt of laat verwerken,
- beheersen van afbreuk- en aansprakelijkheidsrisico’s,
- het met vertrouwen verantwoording af kunnen leggen aan de raad, waar nodig de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter,
- het in kunnen spelen op wettelijke en technologische ontwikkelingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
MINC gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wanneer u e-mailingen en/of e-nieuwsbrieven van ons ontvangt en op een daarin aangeboden link klikt ontvangen wij daarvan een melding, welke rechtstreeks in onze database bewaard wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MINC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@minc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

MINC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens:
- Voor- tussenvoegsel(s) en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld
- door u in te schrijven voor een E-nieuwsbrief,
- door een offerte of informatie op te vragen,
- wanneer u dit in correspondentie en/of telefonisch vermeld
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
Van werknemers verwerkt MINC bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
- Ziekteverzuim
- Burgerservicenummer
- Salarisgegevens

MINC verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:
- Het afhandelen van opdrachten van onze klanten. Dit betreft zowel Fulfilment activiteiten met als doel de orders van onze klanten af te leveren als het uitvoeren van Direct Marketing campagnes met als doel de klanten van onze klanten te benaderen.
- Het verzenden van E-mailingen en E-nieuwsbrieven
- Direct Marketing activiteiten met als doel het uitbreiden van onze activiteiten bij klanten én het werven van nieuwe klanten
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een offerte aan te vragen, u in te schrijven voor onze E-Nieuwsbrief
- Om goederen en diensten af te leveren
- MINC analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van prospects en klanten
- MINC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte