Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1: begripsbepalingen

1.1. In het kader van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • MINC: MINC E-Commerce B.V., MINC Fulfilment B.V., MINC Direct Marketing B.V. alsmede alle aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen en/of rechtspersonen – dochtermaatschappijen daaronder begrepen
 • opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met MINC een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten;
 • derden: anderen dan MINC, opdrachtgever en hun medewerkers;
 • opdracht: de in het kader van een overeenkomst tussen opdrachtgever en MINC door MINC te verrichten werkzaamheden;
 • fulfilment: het geheel van werkzaamheden, bestaande uit direct-mail, warehousing, data-handling en printen;
 • direct-mail: het in opdracht van opdrachtgever volledig verzorgen van het printen, verpakken en ter post bezorgen van een namens opdrachtgever te verzenden boodschap;
 • e-fulfilment: het in opdracht van opdrachtgever volledig verzorgen van het printen, verpakken en ter post bezorgen van een namens opdrachtgever te verzenden boodschap, waarbij de te verzenden boodschap door belangstellenden via Internet wordt opgevraagd;
 • datahandling: het verwerken, bijhouden en beheren van datagegevens;
 • data-entry: het invoeren van gegevens die door de opdrachtgever worden aangeleverd ten behoeve van de door de opdrachtgever bepaalde doelstellingen;
 • printen: het in opdracht van opdrachtgever op laserprinters printen – desgewenst in full colour – van een door opdrachtgever aangeleverde boodschap;
 • warehousing: de opslag van door opdrachtgever aangeleverde goederen alsmede – voor zover vereist – het beheer ervan;
 • grafische afwerking: de verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde halffabricaten, die door een aanvullende bewerking door of namens MINC B.V. gereed worden gemaakt voor verzending op de door opdrachtgever aan te geven wijze.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MINC te sluiten en gesloten overeenkomsten waarin zij van toepassing zijn verklaard c.q. van toepassing zijn geworden.
2.2. Eventuele van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldend, indien deze onvoorwaardelijk en schriftelijk door MINC zijn geaccepteerd, met de nadrukkelijke verklaring, dat de acceptatie plaatsvindt met uitsluiting van (een deel van) de eigen voorwaarden van MINC. Bij een uitsluiting van een deel van de eigen algemene voorwaarden blijft het overige deel van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
2.3. Een in het vorige lid genoemde uitsluiting van (een deel van) de algemene voorwaarden van MINC geldt slechts voor de overeenkomst waarvoor dit nadrukkelijk is overeengekomen, en nimmer voor overeenkomsten die in de toekomst gesloten worden.

Artikel 3: De totstandkoming van de overeenkomst, aanbiedingen

3.1. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de door MINC voorgelegde aanbieding, binnen de termijn die MINC voor acceptatie heeft gesteld.
3.2. Acceptatie kan voortvloeien uit een schriftelijke bevestiging, doch ook uit handelingen van de opdrachtgever, waaruit de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeit. Uit uitvoeringshandelingen van MINC vloeit een vermoeden voort, dat acceptatie van de aanbieding van MINC door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
3.3. Een aanbieding door MINC vindt plaats op basis van door opdrachtgever aangeleverde informatie. Het staat MINC vrij om te allen tijde een aanbieding die nog niet is geaccepteerd in te trekken, indien haar blijkt dat de door opdrachtgever aangeleverde informatie onjuist en/of onvolledig is, ongeacht de vraag of deze onjuistheid en/of onvolledigheid aan opdrachtgever valt te verwijten.
3.4. Indien de aanbieding door opdrachtgever is geaccepteerd, en na deze acceptatie blijkt van onjuiste en/of onvolledige informatie van zodanige aard, dat MINC de aanbieding niet of althans niet onder gelijke condities zou hebben gedaan, staat het MINC naar eigen keuze vrij:

 • een nieuwe – gewijzigde – aanbieding te doen, die zoveel mogelijk aansluit bij de eerdere aanbieding, doch waarin de nadelige effecten van de onjuiste en/of gewijzigde omstandigheden teniet worden gedaan;
 • de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
  3.5. Indien door opdrachtgever de nieuwe, gewijzigde aanbieding niet wordt geaccepteerd, staat het MINC vrij de bestaande overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Indien het opdrachtgever niet valt te verwijten dat er sprake is van onjuiste en/of onvolledige informatie, is opdrachtgever gehouden aan MINC een vergoeding van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te verstrekken, naar rato van het overeengekomen bedrag. Indien het opdrachtgever wel valt te verwijten dat de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van onjuiste en/of onvolledige informatie, is opdrachtgever daarenboven gehouden de door MINC geleden gederfde inkomsten te vergoeden.

Artikel 4: Prijzen

4.1. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijziging, behoudens schriftelijke bevestiging door MINC van het tegendeel.
4.2. Een prijswijziging zal onder meer – maar niet uitsluitend – zijn toegestaan in de navolgende gevallen:

 • bij stijging van de in te kopen materialen, die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn;
 • bij stijging van overheidstarieven, die op de onderneming van MINC betrekking hebben;
 • bij lasten die van overheidswege worden opgelegd, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen;
 • bij verandering van verzend- en/of vervoertarieven; 
 • bij verandering van loon, sociale werkgeverslasten en andere voorwaarden, die het gevolg zijn van collectieve onderhandelingen;

4.3. MINC is in ieder geval gerechtigd om de overeengekomen prijzen aan te passen indien het jaartotaalindexcijfer van de Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, een verhoging heeft ondergaan.

Artikel 5: Algemene rechten en verplichtingen van MINC

5.1. MINC is gehouden de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
5.2. MINC heeft een inspanningsverplichting om de overeenkomst uit te voeren binnen de door de opdrachtgever opgegeven termijn. Termijnen die door de opdrachtgever zijn opgegeven gelden echter nimmer als fatale termijnen, ongeacht de betekenis die een opdrachtgever aan dergelijke termijnen geeft. Overschrijding van door de opdrachtgever opgegeven termijnen kunnen derhalve nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming.
5.3. MINC is gehouden al hetgeen uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst tot haar kennis komt, zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Er geldt voor MINC een geheimhoudingsplicht.
5.4. MINC is – onverminderd het bepaalde in artikel 17.1 en volgende – gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, derden in te schakelen indien zij daartoe aanleiding ziet. De bepalingen, opgenomen onder artikel 9.2 van deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de werkzaamheden die deze derden in het kader van de uitvoering verrichten.

Artikel 6. Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever dient alle verplichtingen, voortvloeiende uit de met MINC gesloten overeenkomst stipt en nauwkeurig na te komen.
6.2. Opdrachtgever dient de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zodanig aan te leveren, dat deze direct kunnen worden verwerkt op de door MINC gebruikte apparatuur.
6.3. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de aangeleverde gegevens – waaronder begrepen databestanden – volledig, correct en compleet zijn. Indien door opdrachtgever goederen dienen te worden aangeleverd, dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen, dat deze qua aantal in voldoende mate worden aangeleverd. 
6.4. Tenzij anders is overeengekomen draagt opdrachtgever zorg voor de aanlevering van de goederen die moeten worden verwerkt of moeten worden opgeslagen. MINC is niet verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de aangeleverde goederen, tenzij zij zelf schade daaraan heeft toegebracht. In dat geval zijn de bepalingen ingevolge artikel 9.2 en volgende van toepassing. Eventueel te ondertekenen documenten bij ontvangst kunnen geen andere strekking hebben dan de bevestiging van de ontvangst van de goederen, doch bevatten geen verklaring van MINC omtrent de kwaliteit ervan, noch omtrent de juistheid van het aantal geleverde goederen.
6.5. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen mogen de aan te leveren goederen – of deze voor verdere bewerking zijn bestemd dan wel voor opslag – in geen enkel opzicht gevaar zettend zijn, of onderdelen bevatten die naar hun aard gevaar zettend kunnen zijn.
6.6. Indien de door opdrachtgever aangeleverde gegevens niet voldoen aan de daartoe te stellen eisen, staat het MINC naar eigen inzicht vrij:

 • op kosten c.q. van opdrachtgever de gegevens zodanig te bewerken, dat deze voldoen aan de door MINC te stellen eisen ter uitvoering van de overeenkomst;
 • van opdrachtgever te verlangen dat de gegevens alsnog zodanig worden aangeleverd, dat deze voldoen aan de door MINC te stellen eisen ter uitvoering van de overeenkomst;
 • de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Artikel 7. Betaling, rente en incassokosten

7.1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Voor de bepaling van de aanvang van de betalingstermijn is de factuurdatum bepalend.
7.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aftrek toe te passen krachtens welke benaming dan ook, noch verrekening toe te passen.
7.3. Bij niet tijdige betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever een rente verschuldigd. De verschuldigdheid van de rente gaat in op het moment dat de betalingstermijn, zoals genoemd onder 7.1 van deze algemene voorwaarden, is verstreken. De hoogte van de rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.
7.4. Opdrachtgever zal door het enkele verloop van de betalingstermijn in verzuim zijn, zonder dat daarvoor een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.
7.5. Indien opdrachtgever in verzuim is, komen de zowel de kosten juridische bijstand, zowel binnen als buiten rechte, voor rekening van opdrachtgever. De kosten van buitengerechtelijke bijstand bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag – de rente daaronder begrepen – zonder dat MINC behoeft aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
7.6. Betalingen strekken in eerste instantie ter voldoening van de gemaakte juridische kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zulks ongeacht de benaming die de schuldenaar aan de betaling geeft.

Artikel 8: Niet-nakoming en ontbinding

8.1. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, is MINC gerechtigd opdrachtgever tot nakoming aan te manen binnen een redelijke termijn. Indien nakoming alsdan niet wordt gerealiseerd zal opdrachtgever in verzuim zijn. Deze bepaling laat de verzuimregeling omtrent betalingen onverlet.
8.2. MINC is gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten indien en zodra blijkt dat opdrachtgever enige aan hem toevallende verplichting niet (volledig) nakomt, niet-tijdige betaling daaronder begrepen. Opschorting kan ook plaatsvinden indien opdrachtgever nog niet in verzuim is overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel.
8.3. De opschorting van MINC van haar verplichtingen uit hoofde van het vorige artikel, laat de verplichtingen van opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichtingen onverlet, en geeft opdrachtgever niet het recht op zijn beurt zijn verplichtingen op te schorten.
8.4. Indien opdrachtgever in verzuim is, heeft MINC de mogelijkheid alsnog nakoming van de nalatige opdrachtgever te verlangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding vindt plaats door een enkele daartoe strekkende mededeling van MINC.
8.5. De opdrachtgever wordt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn, indien:

 • hij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance of een verzoek tot toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen indient;
 • beslag wordt gelegd op zijn vermogen of een deel daarvan;
 • onder curatele wordt gesteld;
 • zijn onderneming overdraagt, of een zodanig deel daarvan dat dit invloed heeft of kan hebben op de met opdrachtgever gesloten overeenkomst

Artikel 9: Aansprakelijkheid en overmacht

9.1. Indien ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt wegens een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door MINC geleden en te lijden schade.
9.2. MINC kan zelf niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade, behoudens in het geval de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van MINC en/of de door MINC ingeschakelde medewerkers of derden.
9.3. Ingeval van aansprakelijkheid op de voet van artikel 9.2 is MINC tot niet meer gehouden dan tot kosteloos herstel van tekortkoming, zulks tot maximaal de waarde van de opdracht. Onder waarde van de opdracht wordt in dit verband verstaan de geldelijke prestatie van de opdrachtgever jegens MINC in het kader van de overeenkomst of het gedeelte ervan, waarop de tekortkoming betrekking heeft. Meer in het bijzonder is MINC niet aansprakelijk voor manco’s en/of tekorten van door opdrachtgever aangeleverde materialen, directe of indirecte gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, schade aan goederen of personen en immateriële schade.
9.4. Indien MINC haar verplichtingen uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van een niet voor haar rekening en risico komende omstandigheid, zal dit zijn aan te merken als overmacht. Ingeval van overmacht heeft MINC het recht om de uitvoering van de overeenkomst weer voort te zetten op het moment dat de door overmacht veroorzaakte verhindering teniet is gedaan. Voor het geval de uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden als gevolg van de overmacht, is opdrachtgever gehouden aan MINC een vergoeding te betalen naar rato van hetgeen reeds door MINC is gepresteerd.
9.5. Onder blijvende onmogelijkheid van de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht valt niet te begrijpen de omstandigheid dat opdrachtgever van oordeel is, dat de uitvoering van de overeenkomst voor haar niet langer van waarde is. In dat geval is opdrachtgever gehouden haar deel van de overeenkomst na te komen.

Artikel 10. Gebreken, klachten, reclame

10.1. Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst van de zijde van MINC, dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van de omstandigheid, waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan MINC te worden gemeld.
10.2. Onder “ontdekking van de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft” wordt in dit verband verstaan het moment, waarop het feit redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.
10.3. De termijn waarbinnen de klachten kunnen worden gemeld, zoals omschreven in artikel 10.1 verloopt in ieder geval na 14 dagen na factuurdatum van de factuur, waarmee de werkzaamheden van MINC waarop de klacht betrekking heeft, bij MINC in rekening zijn gebracht.
10.4. Klachten kunnen geen aanleiding geven tot het opschorten door opdrachtgever van diens verplichtingen, noch kunnen zij aanleiding geven tot een aansprakelijkheid van MINC, afwijkend van de bepalingen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Productaansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. Opdrachtgever is gehouden MINC te vrijwaren voor alle aanspraken die tegen MINC worden ingesteld die het gevolg zijn van een gebrek in een product, dat MINC op grond van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst heeft verzonden, of anderszins in opdracht van opdrachtgever aan derden beschikbaar heeft gesteld.
11.2. Opdrachtgever is evenzeer gehouden MINC te vrijwaren voor alle overige aanspraken die jegens MINC worden ingediend, die in relatie staan met de uitvoering van de overeenkomst.

2. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 12. Begripsbepalingen

12.1. In het kader van dit onderdeel van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt: de opdrachtgever;
 • verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen: MINC;
 • sub-verwerker: een andere verwerker die door de verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • opdracht: de in het kader van een overeenkomst tussen opdrachtgever en MINC door MINC te verrichten werkzaamheden;
 • AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening

Artikel 13. verplichtingen van de MINC

13.1. In het geval tussen opdrachtgever en MINC een overeenkomst is gesloten waarbij aan MINC de opdracht is verstrekt ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken, is MINC – als verwerker – gehouden deze persoonsgegevens op een behoorlijk een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te verwerken. Opdrachtgever is in dat geval verantwoordelijke.
13.2. Opdrachtgever dient te allen tijde in te staan voor de juistheid van de aan te leveren persoonsgegevens. Voor zover tijdens de verwerking mocht blijken van onjuistheden met betrekking tot de persoonsgegevens, is MINC gerechtigd wijzigingen aan te brengen.
13.3. MINC zal als verwerker de persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk in het kader van de opdracht.
13.4. MINC verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op de manier die MINC met de verantwoordelijke heeft afgesproken in het kader van de opdracht. De verwerking vindt plaats volgens schriftelijke instructies van de verantwoordelijke, tenzij op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen.
13.5. MINC heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor de verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
13.6. Verantwoordelijke is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient verantwoordelijke vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. MINC zorgt ervoor dat zij voldoet aan de op haar als verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en de afspraken die partijen hebben gemaakt in het kader van de opdracht.
13.7. MINC als verwerker is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht, of uit haar taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Voor zover redelijkerwijs van MINC kan worden verlangd pleegt zij zoveel mogelijk op voorhand overleg met opdrachtgever, indien zij voornemens is mededeling te doen met betrekking tot de persoonsgegevens.
13.2. MINC zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen in de zin van artikel 32 AVG – rekening houdende met de aard van de opdracht, de stand der techniek en de redelijkerwijs te maken kosten – ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onder de maatregelen valt tevens te begrijpen het opleggen van een geheimhoudingsverplichting op haar personeelsleden.
13.3. Als er sprake is van een data lek dan stelt MINC verantwoordelijke daarvan op de hoogte. MINC streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat zij dit data lek heeft ontdekt, of zo snel mogelijk nadat zij daarover door eventuele sub-verwerkers is geïnformeerd. MINC verstrekt verantwoordelijke in ieder geval informatie over de aard van de inbreuk; waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen in kwestie; de (mogelijk) getroffen persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen persoonsgegevens in kwestie; de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen en de maatregelen die MINC heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in het voorkomende geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk. MINC zal verantwoordelijke daarbij voorzien van de informatie die zij redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. MINC zendt de melding van haar sub-verwerker aan verantwoordelijke door. Ook van de door MINC, of haar sub-verwerker, naar aanleiding van het data lek genomen maatregelen houdt MINC verantwoordelijke op de hoogte.
13.4. Voor wat betreft de aansprakelijkheid van MINC in het kader van de verwerking van persoonsgegeven, is artikel 9 van de Algemene Voorwaarden overeenkomstig van toepassing.
13.5. In het geval een betrokkene toegang wenst tot zijn of haar persoonsgegevens, c.q. zijn of haar persoonsgegevens wenst te verwijderen of te corrigeren, zal opdrachtgever aan MINC een schriftelijk verzoek indienen haar medewerking te verlenen aan de wensen van betrokkenen. Voor het geval MINC rechtstreeks door een betrokkene wordt benaderd, is MINC gehouden opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen en – voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling – zich te conformeren aan de door opdrachtgever schriftelijke kenbaar te maken richtlijnen.
13.6. Als de opdracht eindigt dan zal MINC – tenzij uit een wettelijke plicht anders voortvloeit – onverwijld alle aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan verantwoordelijke retourneren en alle digitale kopieën van persoonsgegevens vernietigen en aan verantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd. De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de opdracht zijn voor rekening van verantwoordelijke. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens. Als verantwoordelijke daarom vraagt dan geeft MINC vooraf een kosteninschatting.

3. WAREHOUSING

Artikel 14. Aansprakelijkheid voor de opslag van goederen

14.1. MINC heeft met betrekking tot de opslag van goederen een deugdelijke verzekering afgesloten, waarmee schade als gevolg van brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, diefstal na braak en explosie zijn afgedekt.
14.2. Bij aanlevering van de goederen is opdrachtgever gehouden daarvan een deugdelijke omschrijving te verstrekken, alsmede de waarde ervan aan te geven. Indien de aard van de goederen daartoe aanleiding geeft – de waarde daaronder begrepen – staat het MINC vrij van de opdrachtgever te verlangen dat deze ten behoeve van de goederen zelf een deugdelijke verzekering tegen de gebruikelijke risico’s afsluit.
14.3. Indien als gevolg van de aard van de aan te leveren goederen de verzekeringspremie wordt verhoogd, is MINC te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met het bedrag van de verhoging van de premie.
14.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 zal MINC ingeval van schade en/of tenietgaan van de opgeslagen goederen, als gevolg van omstandigheden genoemd in artikel 16.1 tot geen andere vergoeding zijn gehouden, dan het bedrag dat met betrekking tot de opgeslagen goederen van de opdrachtgever in een voorkomend geval door de betreffende verzekeringsmaatschappij terzake wordt uitgekeerd.

Artikel 15. Distributie

15.1. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst distributie van boodschappen of goederen noodzakelijk is, zal MINC met betrekking tot de keuze van de distributeur zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
15.2. Indien voor de distributie MINC gebruik maakt van een door opdrachtgever aangewezen distributeur, is MINC noch voor de keuze, noch voor de uitvoering van de distributie aansprakelijk.
15.3. Indien voor de distributie gebruik wordt gemaakt van een door MINC aangewezen distributeur, is het bepaalde onder artikel 5.4 van toepassing.

Artikel 18. Software, intellectuele eigendom

15.1. Indien in het kader van een opdracht door MINC c.q. in opdracht van MINC door derden computerprogrammatuur wordt ontwikkeld, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang is, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op deze programmatuur bij MINC. Deze bepaling is niet alleen van toepassing indien MINC als enige de programmatuur gebruikt, maar eveneens indien de programmatuur in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan de programmatuur aan te brengen, behoudens schriftelijke toestemming van MINC
15.2. De eigendom van door MINC ontwikkelde computerprogrammatuur blijft te allen tijde berusten bij MINC.

4. GESCHILLEN

Artikel 16. Rechtskeuze

16.1 Op alle door MINC gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Voor de kennisneming van geschillen is de Rechtbank te Utrecht bij uitsluiting bevoegd.